Tổ chức giáo dục thế giới

LONDON – OXFORD – BRIGHTON

Dành cho học sinh từ 13 – 17 tuổi
Thời gian: 3 tuần.
Ngày khởi hành: 01/07/2019 – 22/07/2019