Tổ chức giáo dục thế giới

VANCOUVER – VICTORIA

Dành cho học sinh từ 10 – 17 tuổi.
Thời gian: 3 tuần.
Ngày khởi hành: 01/07/2019 – 23/07/2019