Tổ chức giáo dục thế giới

BOSTON - MASSACHUSETT

Dành cho học sinh từ 13 – 17 tuổi.
Thời gian: 3 tuần
Ngày khởi hành: 30/06/2019 – 21/07/2019

BOSTON - MASSACHUSETTS

Dành cho học sinh từ 13 – 17 tuổi.
Thời gian: 2 tuần
Ngày khởi hành: 14/06/2019 – 28/06/2019