Tổ chức giáo dục thế giới

SINGAPORE - MALAYSIA

Dành cho học sinh từ 08 – 17 tuổi.
Thời gian: 1 tuần.
Ngày khởi hành:
24/06/2019 – 07/07/2019

SINGAPORE - MALAYSIA

Dành cho học sinh từ 08 – 17 tuổi.
Thời gian: 1 tuần.
Ngày khởi hành:
03/06/2019 – 09/06/2019

SINGAPORE - MALAYSIA

Dành cho học sinh từ 08 – 17 tuổi.
Thời gian: 2 tuần.
Ngày khởi hành:
03/06/2019 – 16/06/2019