Tổ chức giáo dục thế giới

MELBOURNE - CANBERRA - SYDNEY

Dành cho học sinh từ 10 – 18 tuổi
Thời gian: 26 ngày
Ngày khởi hành: 20/06/2019 – 15/07/2019

MELBOURNE

Dành cho học sinh từ 10 – 17 tuổi.
Thời gian: 2 tuần.
Ngày khởi hành: 09/06/2019 – 21/06/2019

SYDNEY

Dành cho học sinh từ 11 – 17 tuổi.
Thời gian: 2 tuần.
Ngày khởi hành: 08/07/2019 – 22/07/2019

MELBOURNE (DORM)

Dành cho học sinh từ 10 – 17 tuổi.
Thời gian: 2 tuần.
Ngày khởi hành: 13/07/2019 – 26/07/2019

MELBOURNE

Dành cho học sinh từ 10 – 17 tuổi.
Thời gian: 2 tuần.
Ngày khởi hành: 08/06/2019 – 22/06/2019